ALGEMENE VOORWAARDEN

van de terbeschikkingstelling van de vervangwagen 

 • JCC stelt ter beschikking van de klant een vervangwagen die in goede staat verkeert, wat door de klant uitdrukkelijk wordt erkend en dit ter vervanging van zijn wagen die ter herstelling werd binnengebracht bij JCC en derhalve niet beschikbaar is.
 • De terbeschikkingstelling zal onherroepelijk eindigen wanneer JCC het voertuig van de klant weer ter beschikking stelt. Bovendien mag JCC op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de vervangwagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • De klant verklaart eigenaar te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. Deze terbeschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen, noch brengt het enige medeplichtigheid van JCC met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.
 • De terbeschikkingstelling van de vervangwagen houdt in:
 • verzekering
 • rechtsbijstand
 • wegentaxen
 • De vervangwagen wordt aan de klant ter beschikking gesteld met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. De klant moet de vervangwagen in dezelfde omstandigheden terugbezorgen. Blijven dus in het bijzonder ten laste van de klant:
 • de kosten van de brandstof
 • de kosten van parking en garage
 • de carwash
 • de boetes en overtredingen
 • De klant zal JCC onmiddellijk van elke motorpech, elke immobilisatie en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de vervangwagen naar de werkplaats van JCC. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van JCC, zal geen enkele arbeid aan de vervangwagen mogen worden uitgevoerd door een derde of de klant.
 • De terbeschikkingstelling van de vervangwagen zal in geen enkel geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede vervangwagen. Wordt de vervangwagen geïmmobiliseerd, dan is JCC niet gehouden tot de vervanging noch moet hij daarvoor enigerlei vergoeding betalen.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe de vervangwagen als goede huisvader te gebruiken. Hij mag niet deelnemen aan een auto-wedstrijd of aan een behendigheidsproef, noch goederen vervoeren (op het dak, in een aanhangwagen of binnen in het voertuig), noch meer dan 3 personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan derden toevertrouwen, noch het in pand geven, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe de vervangwagen zo te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de ter beschikkingstelling. Alleen de klant heeft het recht de vervangwagen te besturen en staat in voor alle schade aan de vervangwagen die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen van de vervangwagen door derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met de toestemming gebeurde van de klant.
 • Elke schade aan de vervangwagen ten gevolge van een fout, zelfs een lichte of ten gevolge van nalatigheid van de klant of van elke eventuele andere bestuurder of inzittende, zal de klant worden aangerekend en zal moeten betaald worden bij teruggave van de vervangwagen.De gebruiker ziet af van elke vordering tegen JCC ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen JCC voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomst. In geval van diefstal of ongeval moet de klant JCC onmiddellijk verwittigen. Hij moet ter plaatse een P.V. laten opmaken door de politie en de ongevalsaangifte invullen en laten tekenen door beide partijen. De klant of bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffend het ongeval laten geworden bij JCC.
 • De klant zal op de vervangwagen elk teken van eigendomsrecht aangebracht door JCC gedogen en zal zijn exemplaar van het contract bewaren in het voertuig.
 • De boorddocumenten zijn net als de vervangwagen eigendom van JCC en moeten dus altijd aan boord van de vervangwagen blijven.
 • ROKEN IN DE VERVANGWAGEN IS VERBODEN, ALSOOK HET VERVOEREN VAN HUISDIEREN.
 • De klant krijgt de vervangwagen met het contract mee en moet de wagen weer inleveren met eenzelfde brandstofpeil. Indien de vervangwagen wordt ingeleverd met minder brandstof dan bij het begin van de terbeschikkingstelling, zal JCC de brandstof aanrekenen.
 • Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van JCC is gevestigd en is onderworpen aan het Belgische recht.